OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHSzanowni Państwo, 

Ze względu na dbałość o dane osobowe naszych klientów pragniemy Państwa zapoznać z nowymi zasadami, wynikającymi z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które znajduje zastosowanie od dnia 25 maja tego roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane „RODO”).

Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez GFM Rusztowania Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną.

 ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GFM Rusztowania Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Grabowie nad Prosną, ul. Przemysłowa 4, 63-520 Grabów nad Prosną, kontakt mailowy pod adresem: biuro@gfm.pl, Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, kontakt - iod@gfm.pl

CELE PRZETWARZANIA

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO, w jednym lub kilku poniższych celach:

a)       realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)      wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c)       wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

d)      przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i  marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

·         pkt. 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy,

·         pkt. 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

·         pkt. 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

·         pkt. 2 d) przez okres przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą mailową, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

W razie konieczności przekazywania Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator będzie przekazywać Pana/Pani dane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej lub innego odpowiedniego zabezpieczenia wskazanego w rozdziale V RODO.

PAŃSTWA PRAWA

1.       Przysługuje Panu/Pani prawo do:

·         żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,

·         żądania sprostowania danych,

·         żądania usunięcia danych,

·         żądania ograniczenia przetwarzania danych,

·         żądania przenoszenia danych

2.       Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.       Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@gfm.pl

4.       Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może Pan/Pani wnieść wysyłając oświadczenie na adres mailowy: biuro@gfm.pl

5.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Kontakt:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Kania
iod@gfm.pl